TRA TỪ ĐIỂN NHANH

Doubleclick từ bất kỳ để tra nghĩa nhanh

KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI TẬP CƠ BẢN
ĐĂNG NHẬP
THẮC MẮC TIẾNG ANH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Thi


Mr.Duy


BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI ĐƠN


Số câu: 20 câu.

Từ câu 1 đến câu 8, bạn điền luôn cả 2 động từ đã chia vào, mỗi từ cách nhau bằng 1 khoảng trắng; từ câu 9 đến câu 20, bạn phải điền cả câu hoàn chỉnh, viết đúng chính tả. Cuối câu phải có dấu chấm, 2 câu phải cách nhau bằng 1 khoảng trắng, sau dấu chấm phải viết hoa chữ cái đầu tiên.

BÀI LIÊN QUAN


•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 01
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 02
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 03
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 04
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 05
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 06
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 07
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 08
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 09
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 10
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 11
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 12
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 13
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 14
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 15
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 16
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 17
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 18
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 19
•  15 Câu Trắc Nghiệm Ngữ Pháp 20
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 01
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 02
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 03
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 04
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 05
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 06
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 07
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 08
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 09
•  Bài tập giới từ tiếng Anh 10