TRA TỪ ĐIỂN NHANH

Doubleclick từ bất kỳ để tra nghĩa nhanh

KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI TẬP CƠ BẢN
ĐĂNG NHẬP
THẮC MẮC TIẾNG ANH
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr.Thi


Mr.Duy


CẤU TRÚC ...TOO ... TO ...


Tựa như cấu trúc ...SO ...THAT ..., cấu trúc này cũng có nghĩa là "quá ...đến nỗi" nhưng mà là "...quá  không thể...được" hoặc "...quá ....để...". Thường thì cấu trúc ...TOO...TO mang nghĩa tiêu cực, có nội dung không được người nói tán thành. Cốt lõi của cấu trúc này là từ TOO, nằm trong cấu trúc này có nghĩa là QUÁ.  ("quá" theo kiểu "thái quá", mà phàm những gì thái quá đều không tốt).

 

* CÔNG THỨC:

    ...TOO + TÍNH TỪ hoặc TRẠNG TỪ + TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU

* VÍ DỤ:

+ Tính từ:

- HE IS TOO YOUNG TO GET MARRIED. (anh ấy quá trẻ để kết hôn)

- THIS COFFEE IS TOO HOT TO DRINK.  (ly cà phê này quá nóng không thể uống được)

+ Trạng từ:  Khi sau TOO là trạng từ thì người ta thường không cần TO... cũng đủ nghĩa.

- YOU WORK TOO HARD (anh làm việc quá vất vả --mà như vậy là không tốt...)

* Lưu ý: ngay cả khi sau TOO là tính từ, người ta cũng không nhất thiết phải có TO...

- THIS HOUSE IS TOO EXPENSIVE (căn nhà này quá đắt tiền).

- WHEN A QUESTION SEEMS TOO EASY, IT MAY BE A TRAP. (khi câu hỏi có vẻ quá dễ thì nó có thể là một cái bẫy).BÀI LIÊN QUAN


•  Danh sách các thuật ngữ văn phạm cơ bản
•  Đại từ nhân xưng
•  Tính từ sở hữu
•  Đại từ sở hữu
•  Danh từ, cách chuyển số ít sang số nhiều
•  Mạo từ bất định "A" và "AN"
•  ĐỘNG TỪ "TO BE" -THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI TO BE
•  Mạo từ xác định THE
•  Câu hỏi WH với TO BE
•  Đại từ chỉ định THIS, THAT, THESE, THOSE
•  Cấu trúc THERE IS.../THERE ARE...
•  Câu hỏi YES - NO với động từ TO BE
•  Câu hỏi OR với động từ TO BE
•  THÌ HIỆN TẠI ĐƠN VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG
•  Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân
•  THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
•  THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
•  THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN
•  THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN
•  Các cách diễn đạt quan hệ sở hữu
•  Tương lai với GOING TO
•  SO SÁNH HƠN
•  SO SÁNH BẰNG
•  SO SÁNH NHẤT
•  CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0
•  CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1
•  CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2
•  CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3
•  THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
•  THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN